Denna delen av 99 uppdateras inte längre utan har arkiverats inför framtiden som ett museum.
Här kan du läsa mer om varför.
Mac-nyheter hittar du på Macradion.com och forumet hittar du via Applebubblan.

HELA DETTA INLÄGG ÄR EN ANNONS FÖR WEBHALLEN

Mellandagsrean är här — håll er hemma!

2020 har inte bliv­it något van­ligt år och årets mel­landagsrea blir ock­så annor­lun­da — så pass att vi upp­ma­nar alla läsare att försö­ka hål­la sig hem­ma.

Först och främst ett stort tack till alla läsare för feed­back kring årets mel­landagsrea som onek­li­gen blir annor­lun­da. Alla tar i år ett tungt ans­var och mån­ga av oss tvin­gas sit­ta sep­a­r­erade från sina nära och kära i jul.

För dem som sit­ter isol­er­ade och vill pas­sa på att göra till­varon åtmin­stone lite roli­gare har vi tag­it fram erb­ju­dande på allt från bräd­spel och hemelek­tron­ik till kök­sred­skap för att förhopp­n­ingsvis kun­na bidra till att höja stämnin­gen där hem­ma.

Ta mig till Web­hal­lens dig­i­ta­la mel­landagsrea!

Tips för en säk­er mel­landagsrea

Även om våra fysiska butik­er håller öppet, med skärp­ta restrik­tion­er, rek­om­mender­ar vi alla som kan att stan­na hem­ma och son­dera våra erb­ju­dande i lugn och ro online. Här är några ytterli­gare tips för hur vi kan köra årets mel­landagsrea extra säk­er (oavsett butik).

  1. Beställ varor online från web­bu­tik­er istäl­let för att besö­ka fysiska butik­er

  2. Boka hem­lever­ans (Web­hallen erb­jud­er flera oli­ka alter­na­tiv för hem­lever­ans)

  3. Har du beställt paket till ombud försök att häm­ta ut paketet på tider med min­dre köer

Vi imple­menter­ade redan i hös­tas skärp­ta rik­tlin­jer och restrik­tion­er för att hål­la både våra medar­betare och er kun­der säkra under pan­demin. Här kan ni läsa mer om hur vil­ka åtgärder vi tag­it hit­tills och notera att dessa upp­dat­eras löpande efter nya direk­tiv från våra myn­digheter.

Shop­pa säk­ert och God Fort­sät­tning till er alla!

Skriven av Marcus Attefors
Kommentarer
10 svar

Inget är som väntans tider, särskilt om du går och väntar på en iMac med Apples egna processor.

Inom kort kommer 99mac bli Macradion och då blir det en ny plattform med ett betydligt modernare forum.

Då var Apple Watch Series 7 här och ryktena stämde inte i år utan det blev samma design som vi sedan tidigare är vana vid.

Varje resa har ett slut och varje slut har en ny början och nu är det dags för oss att gå över till en modern plattform.

Apples event är över och i detta extra långa avsnitt får vi följa Marcus, Marcus, Dennis och Thor när de följer eventet live tillsammans med efterföljande diskussion om intrycken det gav.

Är du en av de som inte gillade det nya utseendet på Safari i macOS Monterey? Nu kan du lugna dig, Apple har backat på designen.